Smluvní podmínky pro překlady a jazykové korektury

 1. Zhotovitelem překladů a jazykových korektur je Ing. Zita Lukešová Hlaváčková, se sídlem v Benešově, Hráského 2128, IČO: 08217378 ( dále jen "zhotovitel" ). Na zpracování zakázek se podílejí primárně externí překladatelé a rodilí mluvčí, kteří zpracovávají jazykové korektury v jiném, než českém jazyce. 
 2. Zhotovitel spolupracuje výhradně s profesionálními překladateli, odborníky znalými v daném oboru, díky čemuž garantuje vysokou kvalitu zpracovaných zakázek. 
 3. Zadavatel má právo na bezplatné vypracování návrhu cenové kalkulace na jím poptávaný překlad nebo jazykovou korekturu. Zadavatel je povinen předložit zhotoviteli k náhledu jím poptávaný text k překladu či korektuře. Zhotovitel tímto prohlašuje, že daný text považuje za přísně důvěrný a jeho obsah nebude poskytnut třetí osobě, bez předchozího, písemného souhlasu zadavatele. Pokud zadavatel odmítne předložit text k náhledu, nelze pracovat objektivní cenovou kalkulaci, a zakázka tak bude ze strany zhotovitel odmítnuta. 
 4. Zadavatel nemá právo jakkoli zhotovitele zavazovat v souvislosti s poptávkou překladu textu či jazykové korektury, a to především ve věci požadavků na podpis směnek a dalších dokladů tomu podobných, ohledně zachování mlčenlivosti o zjištěných informacích z textu. Každá takováto zakázka bude ze strany zhotovitele ihned zamítnuta. Zhotovitel však garantuje zachování v tajnosti veškerá zjištěná fakta, která se v souvislosti v poptávaným textem dozví, neboť každá poptávka je považována za přísně důvěrnou, a bez výslovného, písemného souhlasu není poskytnuta třetím osobám. 
 5. V případě zájmu o provedení překladu či korektury je zadavatel povinen zaslat zhotoviteli závaznou, písemnou objednávku uvedených služeb, a to e-mailem na info@jazykovka-elite.cz. Zhotovitel zahájí práce na zakázce v okamžiku přijetí závazné objednávky. 
 6. Pokud zadavatel požaduje provést korekturu textu, který byl předtím přeložen z cizího jazyka do českého či naopak, je zhotovitel oprávněn požadovat po zadavateli předložení textu v originálním znění, objeví-li v textu jakékoli nejasnosti. Za předpokladu, že zadavatel nebude schopen objednateli originální text předložit, zadavatel ztrácí právo na reklamaci případných nesrovnalostí ve zhotoveném textu. 
 7. Zadavatel je povinen poskytovat zhotoviteli maximální součinnost pro dobu práce na jím zadané zakázce, a to zejména při řešení terminologických a jiných otázek s tím souvisejících. Jestliže zadavatel neposkytne zhotoviteli potřebnou součinnost vůbec nebo nedostatečně, ztrácí nárok na případnou reklamaci zhotoveného textu. 
 8. Zadavatel smí proti kvalitě zhotoveného překladu nebo korektuře vznést námitky, a to max. ve lhůtě 14 dnů jeho předání zadavateli. Zhotovitel je povinen takovéto nedostatky co nejdříve odstranit nebo uspokojivě vysvětlit. Po uplynutí této lhůty již nebude brán na případné námitky či reklamaci zřetel. 
 9. Zhotovitel je povinen vypracovat objednanou zakázku včas, ve sjednaném termínu a bez zbytečného odkladu. Neučiní-li tak, zadavatel má právo na slevu ve výši 0,5% ze smluvní ceny zakázky za každý den prodlení ze strany zhotovitele. 
 10. Pokud si zadavatel výslovně nepřeje jakoukoli úpravu textu, ponechá zhotovitel daný text v původním formátu, v jakém mu byl zadavatelem předán k překladu či korektuře. Jestliže si zadavatel takové změny přeje, uvede je již při závazné objednávce překladu či korektury. Zhotovitel bez vědomí zadavatele neprovede v textu žádné úpravy. 
 11. Zadavatel se zavazuje uhradit smluvní cenu zakázky řádně a včas. Úhrada probíhá na základě faktury s lhůtou splatnosti 14 dní. Zhotovitel má právo požadovat úhradu předem v případě zakázek menšího rozsahu, tj. max. do 5 normostran textu. Zhotovitel má právo požadovat smluvní pokutu ve výši 0,5% ze smluvní částky za každý den prodlení, v případě, že již uplynula splatnost faktury. V případě, že faktura nebude uhrazena po dobu jednoho měsíce ode dne uplynutí lhůty splatnosti, bude tento závazek předán externí inkasní agentuře. 
 12. Zhotovitel nemá právo odstoupit od zhotovení přijaté zakázky. Výjimku tvoří pouze situace, které nemohl nijak ovlivnit, např. nemoc, úraz, živelné pohromy aj. V případě, že by došlo k této situaci, je zhotovitel povinen neprodleně zajistit náhradního překladatele/korektora, a to na vlastní náklady.
 13. Autorská práva ke zhotovené zakázce náleží zhotoviteli do okamžiku jejího uhrazení v plné výši. Zadavatel nemá právo se zakázkou, do doby jejího uhrazení, nijak manipulovat ani s ní jak nakládat. Případné nedodržení závazku uvedeného v předchozí větě, ze strany, zadavatele, je považováno za hrubé porušení těchto smluvních podmínek a může být ze strany zhotovitele pokutováno až do výše pětinásobku celkové ceny zakázky. 
 14. Zadavatel má právo závazně zadanou objednávku stornovat, a to v souladu s těmito pravidly:
  - pokud zhotovitel ještě nezahájil práci na zakázce, činí storno poplatek 10% z celkové ceny 
    dané zakázky;
  - pokud zhotovitel již zahájil práci nebo přípravu na zhotovení zakázky, náleží mu odměna
    za dosud vykonanou práci, nebo za počet hodin, které vynaložil na přípravu k realizaci 
    objednané zakázky ( seznam dosud vykonané práce bude zadavateli zaslán písemně ),
    dále všechny prokazatelné náklady, související s prací na zakázce nebo s přípravou  
    na její realizaci, a storno poplatek ve výši 5% z celkové ceny zakázky.
 15. Neplatnost některé z výše uvedených podmínek nemá vliv na platnost těch ostatních. 
 16. Případné spory mezi zadavatelem a zhotovitelem, popř. jeho zaměstnancem či externím spolupracovníkem, budou řešeny v České republice, dle aktuálního právního řádu. 
 17. Zhotovitel nenese žádnou odpovědnost za obsah webových stránek, které odkazují na web www.jazykovka-elite.cz, a to na jakoukoli stránku z takového webu.