Zásady ochrany soukromí, zpracování osobních údajů dle GDPR

JŠ ELITE jakožto správce v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady ( EU ) č. 2016/679, ze dne

27. 4. 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, informuje studenta o nakládání s jeho osobními údaji.

a) JŠ ELITE zpracovává následující osobní údajů svých studentů, popř. jeho zákonného zástupce, pokud je student mladší 18 let: jméno a příjmení, adresu bydliště, telefonní číslo, e-mailovou adresu, event. datum narození, které je vyžadováno pouze u vybraných kurzů.
b) Tyto osobní údaje jsou ze strany JŠ ELITE zpracovány za účelem přihlášení do vybraného kurzu, vystavení veškeré dokumentace s tím související, a rovněž za účelem zasílání probraného učiva vč. domácí přípravy na nadcházející lekci za předpokladu, že se student některé lekce nezúčastnil. Pokud se příslušné lekce v jeden den nezúčastnil větší počet studentů než jeden, bude přehled probraného učiva vč. domácí přípravy zaslán formou hromadného e-mailu s tím, že e-mailová adresa studentů bude uvedena do skryté kopie, a tím pádem zůstanou veškeré e-mailové adresy ostatním studentům skryty.
c) Osobní údaje studentů jazykových kurzů budou zpracovávány pouze po dobu trvání daného kurzu, reps. pokud bude student pokračovat ve studiu v návazných kurzech, budou jeho osobní údaje zpracovávány po celou dobu jeho studia v JŠ ELITE, přičemž doba zpracování osobních údajů není limitována, a bude ukončena v případě ukončení studia ze strany studenta. Pokud student odstoupí z kurzu v průběhu jeho konání, nebo, bude-li z kurzu vyloučen ze strany JŠ ELITE, budou jeho osobní údaje vymazány z databáze JŠ ELITE, a dále s nimi již nebude nijak nakládáno, a nebudou ze strany JŠ ELITE nijak zpracovávány. Dojde-li k řádnému skončení kurzu v souladu s jeho časovým harmonogramem, budou rovněž osobní údaje studenta vymazány z databáze JŠ ELITE, pokud takový student neprojeví zájem o pokračování ve studiu, v návazných kurzech. Pokud student řádně ukončí kurz a v budoucnu opět projeví zájem o studium v JŠ ELITE, je povinen opět vyplnit přihlášku do kurzu zahrnující souhlas se zpracováním osobních údajů, neboť jeho osobní údaje nebyly v době mezi ukončením studia a jeho opětovným přihlášením ke studiu, zpracovávány z důvodu, že byly předtím vymazány.
d) JŠ ELITE nezasílá svým studentům žádné reklamní či marketingová sdělení týkající se jejich služeb, pokud si to takový student výslovně nepřál, k čemuž musí dát dodatečný, písemný souhlas. Pokud chce student sledovat novinky v JŠ ELITE, může tak učinit sledováním webových nebo Facebookových stránek JŠ ELITE.
e) Student má právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů v průběhu studia v JŠ ELITE, což bude mít za následek, že s ním nebude moci JŠ ELITE jakkoli komunikovat a informovat jej o důležitých interních změnách, pokud takové změny v průběhu konání kurzu nastanou. Student, který odvolá svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů v průběhu konání kurzu, si je plně vědom tohoto rizika, a JŠ ELITE nenese žádnou odpovědnost za následky z toho vyplývající , pro studenta, který odvolal svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nesouvisí s ukončením účasti v daném kurzu; student může na jednotlivé lekce docházet i nadále, nicméně bez nároku na poskytování jakýchkoli informací ze strany JŠ ELITE. Pokud bude chtít student vzít své původní odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů zpět, může tak učinit na základě písemného souhlasu se zpracováním osobních údajů, opatřeného jeho vlastnoručním podpisem. O tomto záměru je student povinen písemně informovat JŠ ELITE v dostatečném předstihu, a to za administrativní poplatek ve výši 350 Kč ( slovy: třistapadesát ).
f) JŠ ELITE prohlašuje, že osobní údaje studenta bude mít k dispozici ředitelka JŠ ELITE, Ing. Zita Hlaváčková ( dále jen "správce osobních údajů" ), která je také pověřeným správcem osobních údajů, všech studentů JŠ ELITE. Osobní údaje studentů v daném kurzu, a to pouze jméno a příjmení a e-mailová adresa ( za účelem zasílání probraného učiva vč. domácí přípravy při případné neúčasti studenta na některé z lekcí, nebo za účelem sdělení důležitého interního sdělení ), budou poskytnuty lektorovi, který bude v daném kurzu, v době jeho konání vyučovat. Ostatní osobní údaje zde neuvedené, budou výhradně pod správou správce osobních údajů. JŠ ELITE se zavazuje, že nebude osobní údaje studenta poskytovat žádným dalším osobám či organizacím, a to tuzemským nebo mezinárodním.
g) Pokud by měly být osobní údaje studenta použity pro jiný účel, než je uvedeno výše, jsou JŠ ELITE a student povinni sepsat dodatečný souhlas se zpracováním osobních údajů pro příslušný účel. Takový souhlas musí být podepsán oběma smluvními stranami a opatřen jejich vlastnoručními podpisy.
h) JŠ ELITE prohlašuje, že neuplatňuje procesy zahrnující automatické rozhodování či profilování osobních údajů studenta.
i) Student má právo požadovat od JŠ ELITE informace týkající se nakládání s jeho osobními údaji, přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, vznést námitku proti jejich zpracování, jakož i práva na přenositelnost osobních údajů.
j) V případě pochybností týkajících se zpracování osobních údajů, má student právo podat stížnost dozorujícímu úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
k) Student prohlašuje, že osobní údaje, které JŠ ELITE poskytl, jsou pravdivé, a jakoukoli jejich změnu je povinen včas a bez zbytečného dokladu JŠ ELITE sdělit. Pokud takto student neučiní, nese plnou odpovědnost za případné škody a důsledky vyplývající z nesdělení změn v osobních údajích. Primárními osobními údaji, kterých se tyto změny týkají, jsou telefonní číslo či e-mailová adresa.
l) Student prohlašuje, že své osobní údaje poskytl JŠ ELITE zcela dobrovolně a z vlastní vůle, bez jakéhokoli nátlaku ze strany JŠ ELITE nebo třetí osoby.
m) V rámci on-line výuky si JŠ ELITE jednotlivé lekce nahrává pro své vlastní účely, aby bylo možno prokázat, že daná lekce reálně proběhla. JŠ ELITE prohlašuje, že tyto záznamy jsou určeny výhradně pro její vlastní potřebu, a bez vědomí všech účastníků kurzu nebudou nikde zveřejněny ani poskytnuty dalším osobám. Student tuto skutečnost bere na vědomí a souhlasí s ní.