Jak se vouchery uplatňují?

Podmínky pro uplatnění dárkového voucheru

Všeobecné podmínky, platné pro všechny typy voucherů

 • pokud není na rubu voucheru uvedeno věnování konkrétní osobě, je voucher přenosný
  a uplatnit jej může kdokoli, kdo se prokáže jeho unikátním kódem;
 • každý voucher může být tak uplatněn pouze jednou;
 • pokud se obdarovaný přihlašuje do vybraného jazykového kurzu, je povinen uvést kód voucher do kolonky "Poznámky", v přihlašovacím formuláři. Pokud se přihlašuje na předem zaplacené hodiny v rámci individuálního studia nebo má voucher na určitou finanční částku,
  je povinen nahlásit kód voucheru již při přihlašování na výuku;
 • voucher nelze směnit za finanční hotovost nebo jej vrátit; 
 • pokud nebude moci obdarovaný nastoupit do kurzu nebo na studium ve stanovené lhůtě platnosti voucheru, neprodleně o této skutečnosti informuje JŠ ELITE, která rozhodne
  o dalším postupu. Je pouze ve věci JŠ ELITE, zda schválí odsunutí nástupu na studium
  či do kurzu, rozhodující je aktuální dostupnost kapacit, nelze toto po JŠ ELITE závazně požadovat! Pokud JŠ ELITE neschválí obdarovanému odsunutí nástupu do kurzu,
  má obdarovaný možnost nechat za sebe do kurzu nastoupit náhradníka,
  čili má možnost voucher např. prodat nebo s ním naložit jinak, dle svého uvážení. V opačném případě voucher propadá, bez nároku na jakoukoli kompenzaci. Stejný postup platí
  i v případě, že obdarovaný vůbec nenastoupí ke studiu v době platnosti voucheru;
 • obdarovaný je povinen uchovávat voucher, do doby jeho uplatnění, na bezpečném místě,
  aby nedošlo k jeho ztrátě, poškození nebo odcizení. Stejně tak je povinen uchovávat
  v tajnosti jeho kód, čímž předejde případnému zneužití voucheru. JŠ ELITE doporučuje poznamenat si kód někam stranou pro případ, že by došlo ke ztrátě, poškození nebo odcizení voucheru. Obdarovaný nemá nárok na vystavení duplikátu;
 • další podmínky pro uplatňování voucherů jsou uvedeny vždy na jeho zadní straně, v závislosti na jeho typu.

Podmínky pro uplatnění voucheru na volný výběr jazykového kurzu nebo na konkrétní kurz 

 • lhůta platnosti voucheru je omezena datem zahájení kurzů, zpravidla do konce prvního týdne daného období, v příslušném semestru;
 • pokud vlastní obdarovaný voucher na volný výběr jazykového kurzu, kontaktuje ve svém vlastním zájmu JŠ ELITE co nejdříve. Buď si sám vybere vhodný kurz z naší aktuální nabídky nebo mu JŠ ELITE s výběrem pomůže. Pokud se obdarovaný daný jazyk již učil, má nárok
  na provedení bezplatného, vstupního jazykového auditu za účelem ověření jeho dosavadních znalostí, a následné doporučení co nejvhodnějšího kurzu; 
 • pokud má obdarovaný voucher na konkrétní jazykový kurz, je povinen se do 7 dnů do tohoto kurzu přihlásit, a stvrdit tak JŠ ELITE svou účast v kurzu. Jestliže tak obdarovaný neučiní, má JŠ ELITE právo jeho místo poskytnout dalšímu zájemci, bez nároku na jakoukoli kompenzaci;
 • nebude-li obdarovaný moci nastoupit do kurzu v daném semestru, na který je voucher platný, neprodleně o této skutečnosti informuje JŠ ELITE, která může rozhodnout o odkladu studia na další semestr, či rozhodnout o jiném postupu. Objednatel poukazu i obdarovaný berou
  na vědomí, že JŠ ELITE není povinna automaticky poskytovat odklady studia, má plné právo tento záměr zamítnout, a to primárně z kapacitních důvodů. Obdarovaný tak učiní kroky proto, aby mohl v daném semestru do kurzu nastoupit, event. si za sebe sehnat náhradníka.
  V opačném případě voucher automaticky propadá, bez nároku na jakoukoli kompenzaci;
 • obdarovaný může rovněž požádat v průběhu kurzu o jeho změnu, avšak tento krok je reálný pouze v případě volných kapacit v daném kurzu, do kterého má zájem přestoupit. V opačném případě nebude možné přestup realizovat; 
 • pokud má obdarovaný voucher na volný výběr jazykového kurzu, může si vybrat kurz
  na některé z našich dvou poboček, v Benešově či Vlašimi.

Podmínky pro uplatnění voucheru vystaveného na určitou finanční částku nebo konkrétní počet hodin, v rámci individuální výuky

 • voucher je platný 6 měsíců od data jeho vystavení. Obdarovaný je tak povinen se přihlásit
  ke studiu během této lhůty. Po její uplynutí voucher automaticky propadá, bez nároku
  na jakoukoli kompenzaci; 
 • voucher vystavený na určitou finanční částku může být využit na kteroukoli službu, nabízenou JŠ ELITE s tím, že pokud hodnota zvolené služby přesáhne hodnotu voucheru, obdarovaný
  je povinen doplatit rozdíl v ceně. Pokud bude naopak hodnota zvolené služby nižší než hodnota voucheru, rozdíl v ceně JŠ ELITE nevrací a obdarovaný nemá právo požadovat
  za tento rozdíl jakoukoli další kompenzaci; 
 • obdarovaný má právo na bezplatnou vstupní konzultaci, vč. provedení jazykového auditu
  za účelem ověření jeho dosavadních znalostí, a na základě výsledku stanovení optimálního studijního plánu.