Překlady a korekce textů

16.05.2014 17:46

Obchodní podmínky pro překlady a korekce textů

1. Zhotovitelem je společnost Czech Expandie, s. r. o., která je majitelem a provozovatelem jazykové školy ELITE. Na zhotovování jednotlivých zakázek pracují lektoři jazykové školy ELITE, kteří se zároveň věnují překladatelské/korekční činnosti, nebo externí překladatelé a korektoři. 
2. Poptávka týkající se vypracování cenové nabídky překladu/korekce textu je bezplatná a nezávazná. Finální cena zakázky závisí na jejím rozsahu, složitosti a požadovaném termínu vyhotovení. 
3. Závaznou objednávku zhotovení zakázky je nutné učinit písemně, a to e-mailem zaslaným na adresu info@jazykovka-elite.cz. Závaznou objednávku nelze učinit telefonicky ani jinou další cestou. Jakmile obdrží zhotovitel závaznou objednávku od objednatele, zahájí práce za objednané zakázce. 
4. Pokud objednatel požaduje provedení korekce českého textu, který předtím přeložil z cizího jazyka, je povinen dodat zhotoviteli v co možná nejkratší lhůtě originál textu v cizím jazyce za účelem správného provedení a překontrolování korekce. V případě, že objednatel tento text zhotoviteli nedodá, ztrácí tak nárok na jakoukoli reklamaci z důvodu nesprávného nebo nepřesného provedení korekce. 
5. Zhotovitel, jeho zaměstnanci a partneři považují veškeré informace obsažené v překládaných textech za velmi přísně důvěrné a zachovávají o nich naprostou mlčenlivost. Za žádných okolností jich nevyužije na úkor či ve prospěch třetí strany. Svou práci každý překladatel, který je zaměstnancem nebo partnerem zhotovitele, vykonáná na základě svého nejlepšího vědomí a svědomí. 
6. Objednatel je povinen poskytovat překladateli/korektorovi maximální součinnost po celou dobu zhotovení jím zadané zakázky, a to zejména při řešení terminologických a jiných otázek. Jestliže objednatel takovou součinnost překladateli/korektorovi neposkytne, nebude na jeho případnou reklamaci brán zřetel. 
7. Objednatel smí proti kvalitě provedeného překladu/korekce vznést námitky nejpozději do jednoho týdne ode dne předání vyhotovené zakázky. Překladatel/korektor se poté zavazuje tyto námitky posoudit a případné nesrovnalosti v přiměřené lhůtě odstranit, nebo uspokojivě zdůvodnit. Po uplynutí týdenní lhůty uvedené v předchozí větě, nebude na případnou reklamaci ze strany objednatele brán zřetel. 
8. Překladatel/korektor je povinen vyhotovit zakázku ve sjednaném termínu. Neučiní-li tak, má objednatel právo na slevu ve výši 0,5% ze smluvní ceny zakázky za každý den prodlení ze strany překladatele. 
9. Objednatel je povinen uhradit smluvní cenu za provedení překladu/korekce v plné výši, sjednaným způsobem a včas. V případě překročení lhůty splatnosti uvedené ve faktuře, má zhotovitel právo účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové dlužné částky za každý den prodlení. 
10. Překladatel/korektor nemá právo odstoupit od závazně objednané zakázky odstoupit. Výjimku tvoří pouze zásah vyšší moci ( nemoc, úraz, živelné pohromy atd. ). Odstoupí-li překladatel/korektor svévolně od závazně objednané zakázky, je povinen uhradit objednateli pokutu ve výši 10% z celkové ceny zakázky. 
11. Standardní lhůta splatnosti faktur činí 14 ( čtrnáct ) kalendářních dnů. Tuto lhůtu není možné zkrátit ani prodloužit. 
12. Autorská práva zhotovitele/překladatele/korektora náleží ke zhotovené zakázce až do okamžiku jejího uhrazení v plné výši. Objednatel nemá právo s jemu předanou zhotovenou zakázkou jakkoli manipulovat až do okmažiku jejího uhrazení v plné výši. Porušení závazku uvedeného v předchozí větě ze strany objednatele je považováno za hrubé porušení těchto obchodních podmínek a může být pokutováno až do výše pětinásobku celkové ceny zakázky. 
13. Objednatel má právo závazně zadanou zakázku kdykoli stornovat, a to podle těchto pravidel:
- pokud překladatel/korektor v době storna zakázky ještě nezahájil práci nebo přípravu na zadaném překladu/korekci, činí storno poplatek 10% ( deset procent ) z celkové ceny zakázky,
- pokud překladatel/korektor v době storna zakázky již zahájil práci nebo přípravu, náleží mu odměna za práci nebo přípravu, kterou na zakázce do okamžiku jejího storna vykonal ( seznam s rozsahem dosud vykonané práce bude předán objednateli ), dále všechny prokazatelné náklady související s prací na zakázce nebo s její přípravou a storno poplatek ve výši 5% ( pět procent ) z celkové hodnoty zakázky. 
14. Neplatnost některé z výše uvedených podmínek nemá vliv na platnost ostatních podmínek.
15. Veškeré spory mezi zhotovitelem, jeho zaměstnancem nebo partnerem a objednatelem budou řešeny v České republice a v souladu s jejím platným právním řádem.
16. Společnost Czech Expandie, s. r. o., provozovatel jazykové školy ELITE nenese odpovědnost za obsah webových stránek, které odkazují na web www.jazykovka-elite.cz, a to na jakoukoli stránku z tohoto webu. 

Zpět