Podmínky pro uplatnění dárkových poukazů

02.01.2015 15:28

Všeobecné podmínky ( platné pro všechny typy poukazů )

 • poukaz je přenosný, může jej uplatnit kdokoli, kdo se jím prokáže; 
 • poukaz je opatřen unikátním kódem, pod kterým je u jazykové školy ELITE evidován a může být uplatněn pouze jednou; 
 • při přihlašování do jazykového kurzu je držitel poukazu povinen uvést jeho kód, do kolonky "Poznámky", v přihlašovacím formuláři;
 • při přihlášení na individuální výuku je držitel poukazu povinen nahlásit jeho kód ještě před započetím výuky ředitelce JŠ ELITE, nebo jej může také uvést do poptávkového formuláře na webu, pokud poptává výuky on-line;
 • poukaz nelze vrátit ani směnit za finanční hotovost;
 • jazyková škola ELITE nenese žádnou odpovědnost za ztrátu, poškození nebo odcizení dárkového poukazu, a držitel není oprávněn požadovat vystavení duplikátu. Držitel a objednatel jsou povinni uchovávat poukazy do doby jejich uplatnění na bezpečném místě tak, aby nedošlo ke ztrátě, poškození nebo odcizení poukazu, a jeho zneužitím třetími osobami. Jazyková škola ELITE eviduje zakoupené dárkové poukazy pouze podle jejich unikátních kódů, doporučujeme tedy poznamenat si někam stranou kód vašeho poukazu, bez něj je jeho dohledání nemožné. Držitel poukazu je tedy povinen uchovat jeho unikátní kód v tajnosti; 
 • podmínky pro uplatnění poukazu jsou uvedeny také na zadní straně každého poukazu;
 • další informace týkající se uplatnění dárkových poukazů jsou uvedeny v Obchodních podmínkách pro individuální výuku nebo jazykové kurzy. 

Podmínky pro uplatnění poukazů vystavených na určitou hodnotu či balíček hodin 

 • poukaz je platný 6 měsíců od data jeho vystaven ( poukaz na určitou finanční částu ) a 3 měsíce ( poukaz na uričtý balíček hodin ), s možností prodloužení lhůty platnosti o 3 měsíce na základě žádosti držitele. Nenastoupí-li držitel poukazu k výuce ve stanovené lhůtě nebo nepožádá o prodloužení platnosti poukazu, zaplacená částka automaticky propadne ve prospěch jazykové školy ELITE bez nároku na jakoukoli náhradu; 
 • poukaz vystavený na určitou částku může jeho držitel vyčerpat na invidiuální výuku, která mu bude sestavena dle jeho požadavků, na jím zvolený jazykový kurz z naší aktuální nabídky, a též na nákup učebních materiálů k danému kurzu či výuce; 
 • jazyková škola ELITE poskytne držiteli poukazu bezplatnou konzultaci týkající se jazykové výuky vč. bezplatného vstupního auditu za účelem zjištění jeho dosavadních jazykových znalostí ( důležité pro zařazení do správné úrovně );
 • držitel je povinen čerpat poukaz v plné výši a jednorázově. Vybere-li si držitel kurz v ceně vyšší než je hodnota poukazu, pak je povinen doplatit rozdíl mezi hodnotou poukazu a cenou vybraného kurzu. Pokud si vybere naopak kurz v nižší hodnotě než je hodnota poukazu, pak je povinen zbylou částku uplatnit buď na nákup učebních materiálů nebo na jiné služby, které jazyková škola ELITE nabízí, např. překlady či korekce textů. V opačném případě zbylá částka propadá. Držitel ani objednatel poukazu nejsou oprávněni požadovat vyplacení zbylé částky v peněžní podobě. 

Podmínky pro uplatnění poukazů vystavených na volný výběr jazykového kurzu

 • lhůta platnosti poukazu je omezena datem zahájení kurzu v následujícím semestru ( poukazy zakoupené v průběhu zimního semestru ( říjen - leden ) platí pro kurzu v nadcházejícím letním semestru ( únor - červen ); poukazy zakoupené v průběhu letního semestru platí buď pro letní kurzy ( červenec - září ) nebo pro kurzy v nadcházejícím zimním semestru; z důvodu odlišné ceny si objednatel zvolí, na které období chce poukaz zakoupit );
 • držitel poukazu je povinen se přihlásit do vybraného kurzu nejpozději 7 dní před jeho začátkem, ve vlastním zájmu však co nejdříve, a to především z kapacitních důvodů. Aktuální obsazenost kurzů je zveřejněna na našem webu, vždy u popisu kurzů. Pokud se držitel poukazu včas do kurzu nezapíše, JŠ ELITE je oprávněna poskytnout místa dalším zájemcům. V případě vyprodaného kurzu bude držiteli poukazu nabídnut v případě volných míst totožný kurz na druhé pobočce JŠ ELITE nebo jiný kurz dle svého výběru, pokud nabídku držitel poukazu neakceptuje, poukaz propadá ve prospěch JŠ ELITE, bez nároku na jakoukoli kompenzaci;
 • držitel poukazu má právo na provedení bezplatného, vstupního jazykového auditu za účelem prověření jeho jazykových znalostí a zařazení do vhodné znalostní úrovně. O tento jazykový audit požádá držitel poukazu ve svém zájmu;
 • nebude-li držitel poukazu moci nastoupit do kurzu v den jeho zahájení, neprodleně o této skutečnosti informuje ředitelku JŠ ELITE. Nenastoupí-li do kurzu max. dva týdny po sobě, aniž by ředitelku JŠ ELITE ohledně své nepřítomnosti informoval, je JŠ ELITE oprávněna nabídnout jeho místo dalšímu zájemci, bez nároku na jakoukoli kompenzaci;
 • nebude-li moci držitel poukazu nastoupit do některého z kurzů v nadcházejícím semestru, je povinen si za sebe sehnat náhradníka, kterému lze v případě dostupnosti kapacit nabídnout i jiný kurz na některé z našich dvou poboček. Držitel poukazu bere na vědomí, že jeho prodloužení do dalšího semestru není možné, a poukaz by tak automaticky propadl bez nároku na jakoukoli kompenzaci; 
 • držitel poukazu má právo na změnu kurzu, jeho termínu nebo místa realizace, avšak pouze za předpokladu volných míst v jím, nově vybraném kurzu. Nebude-li v takovém kurzu volné místo, není přeřazení možné a držitel poukazu je tak povinen setrvat ve stávajícím kurzu, nebo zanechat studia s tím, že poukaz propadne ve prospěch JŠ ELITE bez nároku na jakoukoli kompenzaci;
 • cena tohoto typu poukazu je jednotná, bez ohledu na to, jaký kurz a na jaké pobočce si obdarovaný vybere. Pokud si vybere kurz, jehož cena je nižší, než je hodnota poukazu v době jeho zakoupení, není obdarovaný ani objednatel poukazu oprávněn požadovat vyplacení rozdílu v ceně. 

Podmínky pro uplatnění poukazů vystavených na konkrétní kurz

 • lhůta platnosti poukazu je omezena na datum zahájení kurzu, na který byl poukaz zakoupen a nelze ji nijak prodloužit; 
 • držitel poukazu je povinen přihlásit se do daného kurzu nejpozději 7 dní před jeho zahájením. Neučiní-li tak, jazyková škola ELITE je oprávněna prodat jeho místo dalšímu zájemci, a poukaz tak automaticky propadne bez nároku na jakoukoli náhradu. Nebude-li držitel poukazu moci nastoupit do kurzu v den jeho zahájení, je povinen kontaktovat ředitelku školy za účelem sjednání odkladu a prodloužení rezervace místa. Prodloužení rezervace je možné max. o 3 týdny. Držitel poukazu má právo místo sebe sehnat do daného kurzu náhradníka. Lhůtu pro obsazení jeho místa náhradníkem určí ředitelka školy; 
 • držitel má právo na případné přeřazení do jiného kurzu, jiné úrovně nebo termínu. Toto přeřazení je možné pouze na základě volných míst v daném kurzu, úrovni či termínu. Má-li držitel poukazu zájem o přeřazení, ve vlastním zájmu kontaktuje jazykovou školu ELITE co nejdříve. Jazyková škola ELITE však nemůže držiteli poukazu garantovat volné místo v jím nově vybraném kurzu, a držitel poukazu není oprávněn požadovat jeho zajištění; 
 • nebude-li držiteli poukazu zakoupený kurz vyhovovat, nenajde-li se místo v jím, nově vybraném kurzu nebo nebude-li takovýto kurz otevřen, má právo absolvovat individuální výuku, která bude v rozsahu přizpůsobeném ceně původně zakoupeného kurzu. Stejný postup platí i v případě, že původně zakoupený kurz nebude otevřen. Pokud držitel poukazu odmítne absolvovat nabídnutou individuální výuku, poukaz propadá ve prospěch jazykové školy ELITE bez nároku na jakoukoli náhradu. 
Zpět